Sample title

Obchodní podmínky

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ
a) Webové stránky provozuje:

Webové stránky provozuje Stanislava Bittnerová, IČ:74896377, se sídlem Vinohradská 1253/34, Praha , zapsaná v živnostenském rejstříku vedeném Městským úřadem  v Praze, ("Poskytovatel" nebo "poskytovatel") a zabývám se mimo jiné i provozováním reklamní a marketingové agentury od roku 1997. 
Kontaktovat mě můžete online na: info@geniusmarketing.cz. 
Poštovní adresa: Stanislava Bittnerová, Vinohradská 1253/34, Praha 2.

b) Vysvětlení pojmů v těchto obchodních podmínkách:

 1. Agentura je uživatel, který vytváří webové stránky za účelem jejich dalšího prodeje svým zákazníkům.
2. Bezplatná služba je služba poskytovaná bez nutnosti provádět úhradu ceny za službu vpředem stanoveném období, rozsahu a za podmínek, které jsou uvedeny na webovém rozhraní (www.geniusmarketing.cz). 
3. Ceník je informace o výši úhrady za služby. Cena služby je stanovena včetně informace o tom, zda je cena s či bez DPH, a včetně uvedení aktuální sazby DPH. Aktuální ceník je k dispozici na webovém rozhraní.
4. Fakturační systém je služba třetí strany, kterou zprostředuje poskytovatel pro správu fakturačního a prodejního systému uživatele. Služba fakturační systém je aktivována současně s úhradou první objednávky. Popis služby a varianty užití, návody a doporučení poskytovatele jsou uvedeny na webové stránce poskytovatele www.geniusmarketing.cz.
5. Obsahem poskytovatele se rozumí zejména souhrn nástrojů a prostředků, tj.veškeré materiály, informace a díla (vč. děl autorských) předkládané  poskytovatelem jako součást služby, která vytvářejí funkční rámec služby(formu) a její náplň (obsah).
6. Obsahem uživatele se rozumí zejména veškeré materiály, informace a díla(vč. děl autorských) zasílané uživatelem v souvislosti s užíváním služby jako texty, obrázky, videa apod., může se jednat i o díla třetích osob, uživatel však odpovídá za dodržení práv třetích osob (zejména autorských) ke zveřejňovaným či užívaným materiálům, informacím a dílům třetích osob.
7. Obsah služby představuje souhrn obsahu poskytovatele a souhrn obsahu uživatele. 
8. Podmínkami se rozumí tyto obchodní podmínky OSVČ Stanislava Bittnerová  pro poskytování služby Genius Marketing a tvoří nedílnou součást smlouvy. Uživatel s nimi vyslovuje svůj souhlas při uzavírání  smlouvy kliknutím na tlačítko "dokončit nákup" nebo odesláním formuláře s objednávkou na Webovém rozhraní.
9. Službou se rozumí plnění poskytovatele spočívající v poskytnutí licence k jedné nebo více webovým aplikacím, blíže specifikovaným na webovém rozhraní. Obsah služby, její varianty, tarify a možnosti užití jsou uvedeny na webovém rozhraní.
10. Smlouvou o poskytování služby (nebo jenom "Smlouvou“ i "smlouvou") se rozumí smlouva mezi poskytovatelem a uživatelem, jejímž předmětem je poskytování služby, jejímž předmětem je (a) poskytnutí licence na aplikace a šablony pro CMS Joomla, (b) poskytnutí hostingu nebo (c) poskytnutí doménových služeb. Smlouva se řídí českým právem, zejména občanským zákoníkem. 
11. Uživatelem se rozumí každý, kdo se prostřednictvím webového rozhraní registruje nebo objednává či využívá služby nebo jinak prostřednictvím webového rozhraní vstupuje do právních vztahů s poskytovatelem. Každý uživatel, který využívá služby na webovém rozhraní Genius Marketing je členem klubu Genius Marketing. Uživatel, který užívá aplikace poskytovatele pro podnikatelské účely není spotřebitelem. 
12. Webovou aplikací (nebo jen „aplikací“) se rozumí webová aplikace Genius Marketing pro tvorbu webových stránek poskytnutá poskytovatelem. Fungování aplikace, cena a popřípadě další informace jsou dostupné na webovém rozhraní aplikace.
13. Webové rozhraní je rozhraní umístěné na stránce www.geniusmarketing.cz provozované poskytovatelem.
14. Webovým rozhraním pro členy a webovým rozhraním aplikace se rozumí rozhraní umístěné na adrese http://www.geniusmarketing.cz/member/ provozované poskytovatelem.
15. Zákon o ochraně osobních údajů je zákon č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, v platném znění.

c) Upozornění na odpovědnost 

Upozorňujeme vás, že uživatel ze zákona odpovídá za majetkovou i nemajetkovou újmu způsobenou poskytovateli v důsledku porušení jakékoliv smluvní povinnosti stanovené těmito podmínkami.

d) Práva a povinnosti VOP

Práva a povinnosti uživatele, který užívá službu Genius Marketing v rámci členství Genius Marketing se přiměřeně řídí Všeobecnými obchodními podmínkami společnosti Stanislava Bittnerová pro poskytování služeb členům po dobu platného členství. Tyto podmínky jsou k všeobecným obchodním podmínkám ("VOP") společnosti Stanislava Bittnerová a poskytnutých služeb ve speciálním vztahu.


II. ONLINE REGISTRACE UŽIVATELE, UZAVŘENÍ SMLOUVY 
A POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY
a) Registrace

1. Podmínkou pro uzavření smlouvy a užívání služby je provedení registrace uživatele na webovém rozhraní webové aplikace / služby. Registrace se provádí vyplněním webového formuláře, který je umístněn na webovém rozhraní www.geniusmarketing.cz. 
2. Uživatel je povinen v registračním formuláři vyplnit správné a úplné povinné údaje o své osobě, minimálně ty, které jsou označené hvězdičkou. 
3. Uživatel je povinen údaje v průběhu užívání služby měnit a doplňovat podle aktuálního stavu, a to vždy nejpozději do 5 dní ode dne změny povinného údaje. 
4. Poskytovatel je oprávněn kdykoliv v budoucnu v souvislosti s poskytováním služby změnit rozsah povinných osobních údajů a vyžadovat sdělení dalších údajů o uživateli v případě, že toto bude vyžadováno ze zákonných důvodů. 
5. V případě neposkytnutí dodatečných vyžádaných údajů je poskytovatel oprávněn uživatelský účet uživatele zablokovat a odstoupit od smlouvy.
6. Registrační formulář uživatel odešle prostřednictvím příslušného tlačítka na webovém rozhraní. Údaje uvedené v registračním formuláři jsou poskytovatelem považovány za správné.
7. Po odeslání registračního formuláře poskytovatel zašle na e-mailovou adresu uživatele, uvedenou v registračním formuláři, potvrzení o registraci a URL adresu, login a heslo k přihlášení.
8. Po dokončení registrace je uživateli zřízen uživatelský účet v členské sekci. 
9. Obsah členské sekce má uživatel k dispozici po úhradě služby.
10. Poskytovatel není povinen obdržený registrační formulář potvrdit. Nepotvrzený registrační formulář není pro poskytovatele závazný.   

b) Uzavření smlouvy

1. Na Webovém rozhraní jsou uvedeny informace o aplikacích, včetně jejich obsahu a popisu hlavních vlastností jednotlivých verzí. Prezentace webových aplikací uvedená na webovém rozhraní je informativního charakteru a nejedná se o návrh poskytovatele na uzavření smlouvy ve smyslu ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku.
2. Pro uzavření smlouvy je nutné, aby uživatel podal objednávku služby elektronicky na webovém rozhraní. 
3. Uživatel odesláním objednávky kliknutím na tlačítko "dokončit nákup“výslovně potvrdí, že souhlasí s těmito podmínkami. 
4. Podmínkou platné elektronické objednávky je vyplnění všech předepsaných údajů a náležitostí uvedených v objednávkovém formuláři.
5. Uživatel souhlasí s použitím prostředků komunikace na dálku při uzavírání smlouvy.
6. Smlouva je uzavřena okamžikem, kdy je objednávka přijata poskytovatelem. O přijetí objednávky je uživatel informován prostřednictvím emailu poskytovatele.
7. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucích k uzavření smlouvy jsou patrné z procesu objednávání a uživatel má možnost před vlastním odesláním objednávkového formuláře jej zkontrolovat a případně opravit.
8. Přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou není přijetím nabídky.


III. SLUŽBA GENIUS MARKETING
a) Obecná ustanovení

1. Genius Marketing balíček služeb na CMS Joomla slouží zejména k vytváření moderních webových stránek. Poskytovatel nabízí poskytnutí uživatelské licence Joomla, šablon a aplikací i třetích stran v různých variantách dle výběru uživatele. Detailní informace o těchto variantách jsou uvedeny na internetových stránkách poskytovatele www.geniusmarketing.cz a uživateli je před odesláním objednávky vybrané varianty licence CMS Joomla s balíčkem služeb Genius Marketing umožněno se s objednávanou variantou podrobně seznámit.
2. Genius Marketing balíček služeb tvoří kromě vlastních aplikacích i aplikace třetích stran, které má provozovatel zakoupené v multilicencích.
3. Po uzavření smlouvy a zaplacení sjednané ceny se poskytovatel zavazuje uživateli bez zbytečného odkladu umožnit přístup do objednané varianty služeb za účelem jejího užívání v souladu s podmínkami uvedenými dále. Objednanou variantou služeb se rozumí instalace vybraného balíčku. Za tímto účelem poskytovatel zřídí uživateli účet v administrativním rozhraní jeho budoucích nových webových stránek a zašle uživateli přístupové údaje do administrace jeho budoucích webových stránek a to URL do administrace, URL webových stránek, uživatelské jméno a heslo. Zároveň poskytovatel zřídí uživateli uživatelský účet do členské sekce, který umožní uživateli přístup do členské sekce, kde jsou návody na použití aplikací.

b) Práva a povinnosti k užívání služby

1. Uživatel je oprávněn balíček služeb Genius Marketing využívat pouze k účelu, pro který byl nainstalován, tedy především pro tvorbu a úpravu internetových stránek. Licence k přístupu a užívání webové aplikace je nevýhradní, teritoriálně neomezená a časově omezená po dobu trvání předplatného období poskytování.
2. Tato služba je nepřenosná a nepřevoditelná na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu poskytovatele. 
3. Uživatel není oprávněn balíček služeb Genius Marketing na CMS Joomla zpřístupnit jakýmkoli způsobem třetím osobám. Uživatel dále zejména není oprávněn využívat nainstalovaný balíček služeb Genius Marketing na CMS Joomla k jakýmkoli účelům odporujícím podmínkám smluvního vztahu s poskytovatelem nebo právním předpisům. Uživatel dále není oprávněn instalační soubory balíčku služeb Genius Marketing umístit na jakékoli médium (CD, flash disk, server apod.). V případě porušení těchto povinností by uživatel porušoval práva duševního vlastnictví poskytovatele. 
4. Uživatel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu poskytovatele užít obchodní jméno poskytovatele, jeho ochranné známky, loga, doménová jména ani žádná jiná označení a obchodní prvky poskytovatele. V případě porušení této povinnosti by uživatel porušoval práva duševního vlastnictví poskytovatele. 
5. Poskytovatel se zavazuje zajišťovat uživateli technickou podporu a pravidelné aktualizace balíčku služeb Genius Marketing bezplatně po dobu trvání licenční smlouvy. Po uplynutí této doby může poskytovatel zajišťovat uživateli technickou podporu a pravidelné aktualizace balíčku služeb Genius Marketing na základě zvláštní smlouvy za cenu stanovenou ceníkem aktuálním v době uzavření takovéto zvláštní smlouvy. Součástí takovéto smlouvy jsou i tyto podmínky s tím, že se jejich ustanovení na tuto smlouvu použijí přiměřeně s ohledem na charakter poskytované služby (tj. zejména možnost podpory na e-mailu Poskytovatele či prostřednictvím jeho kontaktního formuláře).
6. Poskytovatel uživateli neodpovídá za žádnou přímou či nepřímou újmu, která uživateli vznikne v souvislosti s využívání balíčku služeb Genius Marketing na CMS Joomla.
7. V případě, že je vydána aktualizace CMS Joomla, poskytovatel neodpovídá za případnou nekompatibilitu s balíčkem služeb Genius Marketing. V případě  zjištěné a nahlášené nekompatibility se poskytovatel zavazuje opravit a přizpůsobit nejnovější verzi balíčku služeb Genius Marketing do 30 dnů ode dne nahlášení zjištěné nekompatibility po aktualizaci CMS Joomla. Bezplatná oprava nekompatibility je dostupná po dobu jednoho roku od uzavření licenční smlouvy nebo pro uživatele, kteří s poskytovatelem uzavřeli zvláštní smlouvu o provádění technické podpory.
8. V případě, že uživatel poruší své povinnosti uvedené v článku III. část B odst. 3. a 4 podmínek, tedy zejména pokud uživatel balíček služeb Genius Marketing na CMS Joomla zpřístupní třetím osobám, užije balíček služeb Genius Marketing tak, že výsledkem tohoto bude porušení právních předpisů (zejména předpisů na ochranu duševního vlastnictví), že umístí instalační soubory balíčku Genius Marketing na jakékoli médium, nebo užije bez písemného souhlasu poskytovatele jeho obchodní firmu, logo a další obchodní prvky, je poskytovatel oprávněn odstoupit od smlouvy a dále je poskytovatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši desetinásobku ceny, za kterou byla licence balíčku služeb Genius Marketing pořízena. Tím není dotčeno právo poskytovatele na náhradu vzniklé újmy.  


IV. SLUŽBA WEBHOSTING
a) Obecná ustanovení

1. Hostingem se rozumí poskytnutí prostoru na serverech poskytovatele nebo třetích smluvních stran pro provoz internetových stránek na doméně 2. řádu nebo na subdoméně na serveru poskytovatele nebo třetích stran. Detailní informace vztahující se k hostingu (parametry apod.) jsou uvedeny na internetové stránce poskytovatele www.geniusmarketing.cz. Uživateli je umožněno se s těmito informacemi před odesláním objednávky seznámit

b) Práva a povinnosti uživatelů hostingu

1. Uživatel zakoupením balíčku automaticky získává hosting u provozovatele nebo u smluvních poskytovatelů se kterými provozovatel spolupracuje a to na období domluvené v objednávce.
2. V případě prodlení s úhradou ceny za služby bude účet uživatele po uplynutí dodatečné lhůty 7 dní po splatnosti faktury převeden do režimu read only a následně zcela smazán.
3. Uživatel má plnohodnotný přístup na svůj hosting, na ftp a do databáze.
4. Hosting může být provozován na sdílených serverech, tj. na takových, kde jsou poskytovány služby zároveň více uživatelům. Může tak docházet k přechodnému zhoršení dostupnosti a rychlosti služeb zdůvodu vytížení serveru jinými uživateli. Poskytovatel nenese odpovědnost za přechodné zhoršení dostupnosti a rychlosti služeb v důsledku výše uvedeného.
5. Poskytovatel se zavazuje vyvíjet maximální snahu o zajištění nepřetržitého provozu vlastního serveru, jenž je nezbytný k používání služby. Poskytovatel nenese odpovědnost za neúmyslné výpadky provozu serveru, je však povinen vyvinout maximální úsilí, aby byla služba v nejkratší možné době opět zprovozněna. Uživatel bere na vědomí, že je poskytovatel oprávněn omezit nebo zcela přerušit poskytování služby z důvodu plánovaných odstávek serveru kvůli údržbě za podmínek, že odstávky budou prováděny v nočních hodinách od 22:00 do 06:00, a odstávky budou předem uživateli vhodným způsobem nahlášeny.
6. V prostoru daného webu mohou být uloženy pouze soubory, které jsou potřebné k provozu webu a prezentaci dat a směřuje na ně z tohoto webu odkaz. Uživatel není oprávněn užít hostovaný web jako zálohovací či odkládací prostor, ale pouze pro provoz veřejných www prezentací. 
7. Uživatel zejména není oprávněn umisťovat na server poskytovatele či jinak třetím osobám zpřístupňovat obsah, který zejména porušuje práva duševního vlastnictví, vykazuje znaky nekalého jednání, nebo který je jinak v rozporu se zákonem nebo dobrými mravy. Poskytovatel neodpovídá za obsah uživatele, který uživatel umístí na server poskytovatele. Uživatel nese odpovědnost za veškerou újmu způsobenou uživateli v případě porušení své povinnosti, týkající se právní či jiné závadnosti umisťovaného obsahu.
8. Prostor pro www stránky uživatele je omezený na velikost 5 GB. V případě překročení limitu využívaného prostoru poskytovatel vyzve uživatele k neprodlenému ukončení využívání prostoru nad povolený rámec a stanoví k tomuto přiměřenou lhůtu. Jestliže uživatel ani na tuto výzvu nenapraví toto porušení své povinnosti, zavazuje se poskytovateli uhradit smluvní pokutu ve výši 1 % z ceny služby denně za každý i započatý den prodlení s nápravou a poskytovatel je rovněž oprávněn smlouvu jednostranně vypovědět bez výpovědní doby. Tímto není dotčeno právo poskytovatele na náhradu vzniklé škody.
9. Data hostingu je poskytovatel povinen jednou týdně zálohovat. Tyto zálohy slouží k obnově dat v případě poruchy serveru, na kterém jsou služby poskytovány. Uživatel je oprávněn požadovat po provozovateli obnovu dat ze záloh, které však archivuje maximálně 14 dní. V případě, že ztráta dat nebyla způsobena provozovatelem, je taková obnova zpoplatněna dle aktuálního ceníku provozovatele.
10. Provozovatel si vyhrazuje právo změnit poskytovatele hostingu a přesunout uživatelům webové stránky na jiný hosting zejména v případě kdy je zřejmé, že poskytovaný hosting neplní svou funkci.
11. Poskytovatel poskytuje zákaznickou podporu k využívaným službám prostřednictvím e-mailové komunikace nebo kontaktního formuláře. E-mail podpory poskytovatele včetně kontaktního formuláře je uveden na internetových stránkách poskytovatele www.geniusmarketing.cz 

c) Cena hostingu a platba za služby

1. Cena hostingu je stanovena aktuálním ceníkem, umístěným na internetové stránce poskytovatele www.geniusmarketing.cz. Cena hostingu je uvedena včetně informace, zda je konkrétní cena uvedena s nebo bez DPH, včetně uvedení období využívání služby, na které se cena vztahuje.
2. V případě prodlení uživatele s úhradou služby v balíčku, který obsahuje hosting,se uživatel zavazuje zaplatit poskytovateli smluvní pokutu ve výši 1 % z ceny služby za každý i započatý den prodlení. Tím není dotčeno právo poskytovatele na náhradu vzniklé újmy.
3. V případě prodlení uživatele s úhradou ceny služby delšího než 7 dnů je poskytovatel oprávněn pozastavit poskytování služby uživateli, a to až do úplného zaplacení dlužné částky.

d) Trvání smlouvy o hostingu

1. Smlouva o hostingu se uzavírá na dobu trvání služeb balíčku Genius Marketing.


V. SLUŽBA DOMÉNA
a) Obecná ustanovení

1. Službou doména se rozumí zprostředkování nákupu domény přes WAPI doménového registrátora WEDOS s.r.o. nebo jiného registrátora a následné podpory nebo poskytnutí domény třetího řádu na serverech poskytovatele.
2. Detailní informace, vztahující se k službě doména, jsou uvedeny na internetové stránce poskytovatele www.geniusmarketing.cz. Uživateli je umožněno se s těmito informacemi před odesláním objednávky seznámit. 
3. Objednaná doména bude uživateli předána k registraci až po zaplacení ceny dle aktuálního ceníku doménového registrátora a ceny služby poskytovatele a splnění případných dalších podmínek vyžadovaných poskytovatelem či příslušným registrem pro danou TLD. Objednáním nebo zaplacením objednávky zprostředkování registrace domény nevzniká uživateli nárok na dané doménové jméno. Tento vzniká až po skutečném provedení registrace a jejím potvrzení osobou, zajišťující danou doménu. Registrace domény bude provedena pouze v případě, že 1) příslušný registr povolí provedení registrace daného doménového názvu, 2) doménový název je v okamžiku registrace domény volně dostupný k registraci a název není žádný způsobem blokován, rezervován, či zakázán, 3) žadatel o registraci splnil všechny podmínky dané příslušným registrem, a 4) příslušný registr je plně funkční a zaregistrování domény úspěšně potvrdí, a 5) budou zaplaceny všechny poplatky doménového registrátora a ceny služby poskytovatele. Doménový název, který Uživatel požadujezaregistrovat, nelze žádným způsobem zarezervovat či zablokovat vyplněním objednávky.
4. Poskytovatel nenese žádnou odpovědnost v případech, kdy bez jeho viny nemohla být registrace domény řádně provedena a dokončena.
5. V případě nesplnění podmínek pro provedení registrace domény ze strany uživatele smlouva do 30 dnů ode dne uzavření smlouvy o zprostředkování nákupu domény zaniká. Uživatel nemá právo na vrácení zaplacené ceny služby v případě, že nákup domény nemohl být proveden z důvodů, jež nejsou na straně poskytovatele (tj. zejména v případě, že registrace domény nemohla být provedena z důvodu, že doménový název je již využívaný jiným subjektem, nebo registr registraci nepovolil z jiných důvodů, za které poskytovatel nenese odpovědnost).
6. Uživatel je po zakoupení domény jejím vlastníkem. Poskytovatel vystupuje pouze jako prostředník při registraci domény a její technické podpoře. Poskytovatel nenese žádnou odpovědnost v případě, že nedojde k obnovení domény, a to z jakýchkoli důvodů (zejména neuhrazení ceny za prodloužení platnosti domény apod.).
7. Poskytovatel nekontroluje ani neprověřuje oprávněnost žádosti uživatele o registraci daného doménového názvu ani nenese žádnou odpovědnost za její obsah. Za případná porušení práv třetích osob a způsobenou újmu, které neumožňují uživateli doménový název využívat, nese plnou odpovědnost uživatel.
8. Uživatel je povinen sám sledovat a hlídat data expirací svých domén. Uživatel bere na vědomí, že doména mu bude moci být prodloužena jen za splnění podmínek příslušného registru a doménového registrátora, tedy zejména za podmínek, že uživatel ve lhůtě stanovené doménovým registrátorem splnil všechny podmínky pro prodloužení domény, dále že příslušený registr povolí prodloužení platnosti domény, dále že příslušený registr je plně funkční a prodloužení platnosti úspěšně potvrdí, dále v případě, že doména již nebyla zrušena z důvodu včasného neprodloužení, a dále v případě, že uživatel zaplatil příslušené poplatky doménového registrátora a cenu služby poskytovatele. Poskytovatel může uživatele na blížící se expirací domény upozornit. V případě, že uživatel nebude reagovat na upozornění na expiraci domény, je provozovatel oprávněn o tom informovat přímo držitele domény.
9. Veškeré změny u domény musí uživatel autorizovat. Proces změny u domén může být zahájen až po zaplacení ceny dle aktuálního ceníku, uvedeného na internetových stránkách poskytovatele www.geniusmarketing.cz a splnění všech dalších případných podmínek stanovených poskytovatelem, doménovým registrátorem či příslušeným registrem. Změny u domény mohou být provedeny pouze, pokud to stav domény umožňuje a registr takovou změnu umožní. V důsledku toho poskytovatel nenese žádnou odpovědnost v případě, že změna nemohla být provedena z důvodů, které nejsou na straně poskytovatele.
10. Uživatel při zřízení domény přes doménového registrátora Wedos s.r.o. souhlasí s obchodními podmínkami tohoto registrátora, zveřejněnými na internetové stránce http://hosting.wedos.com/cs/podminky/domeny.html. Domény 2. řádu, registrované přes poskytovatele, budou vedeny na jeho Wedos účtu. Jako držitel domény bude u domény uveden uživatel. V případě žádosti ze strany uživatele může poskytovatel doménu vyjmout ze svého zákaznického účtu a dát ji do přímé správy držitele za předpokladu, že tato možnost ze strany Wedos s.r.o. v době žádosti uživatele existuje. Uživatel v takovém případě nemá nárok na vrácení případných poplatků za nevyužité období užívání domény.
11. Uživatel při zřízení domény přes doménového registrátora Gransy s.r.o. souhlasí s obchodními podmínkami tohoto registrátora, zveřejněnými na internetové stránce https://subreg.cz/cz/support/podminky-a-pravidla/. Domény 2. řádu, registrované přes poskytovatele, budou vedeny na jeho účtu. V případě žádosti ze strany uživatele může poskytovatel doménu vyjmout ze svého zákaznického účtu a dát ji do přímé správy držitele za předpokladu, že tato možnost ze strany Gransy s.r.o.  v době žádosti uživatele existuje. Uživatel v takovém případě nemá nárok na vrácení případných poplatků za nevyužité období užívání domény.  

b) Cena a platby za služby doména

1. Cena domény je stanovena aktuálním ceníkem, umístěným na internetové stránce poskytovatele www.geniusmarketing.cz. Cena domény je uvedena včetně informace, zda je konkrétní cena uvedena s nebo bez DPH, včetně uvedení období využívání služby, na které se cena vztahuje.
2. V případě prodlení uživatele s úhradou služby v balíčku, který obsahuje doménu, se uživatel zavazuje zaplatit poskytovateli smluvní pokutu ve výši 1 % z ceny služby za každý i započatý den prodlení. Tím není dotčeno právo poskytovatele na náhradu vzniklé újmy.
3. V případě prodlení uživatele s úhradou ceny služby delšího než 7 dnů je poskytovatel oprávněn pozastavit poskytování služby uživateli, a to až do úplného zaplacení dlužné částky.

c) Trvání smlouvy o službě doména

1. Smlouva o službě doména se uzavírá na dobu trvání služeb balíčku Genius Marketing.


VI. PŘEDČASNÉ UKONČENÍ SMLOUVY

1. Poskytovatel má právo od smlouvy odstoupit bez zbytečného odkladu poté co zjistí, že druhá strana porušila smlouvu podstatným způsobem.
2. Pro účely této smlouvy se za podstatné porušení považuje: 
a. prodlení uživatele s úhradou platby delší než 14 dnů; 
b. porušení licenčního ujednání na ochranu autorského práva;
c. jednání uživatele, které poškozuje aplikace, software, který je součástí služby, nebo se jinak snaží obejít tarifní omezení;
d. využívání služby v rozporu s právními předpisy nebo s dobrými mravy;
e. jednání, které je způsobilé přímo či nepřímo poškodit dobré jméno poskytovatele;
f. uživatel poruší své povinnosti uvedené v článku IV část B odst. 7 podmínek;
g. uživatel ooskytovateli neposkytne vyžádané údaje nutné pro registraci uživatele, nebo budou tyto údaje nepravdivé;
h. jednání uživatele, kterým uživatel poškozuje webovou aplikaci poskytovatele nebo se snaží obejít tarifní omezení.
3. Uživateli v případě odstoupení od smlouvy nevzniká nárok na vrácení zaplacené ceny za využívání služby.
4. Poskytovatel může odstoupení zaslat e-mailem na adresu uvedenou v uživatelském účtu uživatele nebo poštou na adresu sídla / místa podnikání uživatele. 


VII. REKLAMACE

1. Práva uživatele z vadného plnění se řídí platnými právními předpisy a to zejména ustanoveními §1914 až 1925 občanského zákoníku.
2. Uživatel je oprávněn reklamovat služby, doplňkové služby a další plnění, pokud neodpovídají popisu na webovém rozhraní, nejsou poskytovány po objednanou dobu nebo jsou z jiného důvodu v rozporu se smlouvou.
3. Reklamaci je uživatel povinen oznámit poskytovateli co nejdříve po zjištění závady (nejpozději však do 6 měsíců od zjištění), a to prostřednictvím uživatelského účtu nebo na kontaktní e-mail poskytovatele. Reklamace by měla obsahovat popis závady a všechny k tomu relevantní skutečnosti. Zároveň s oznámením závady oznámí uživatel způsob, kterým by chtěl reklamaci řešit. Poskytovatel si vyhrazuje právo nabídnout jiný než navržený způsob řešení.
4. Uživatel může požadovat bezplatné odstranění vady, přiměřenou slevu z ceny nebo poskytnutí náhradní služby bez vad. Uživatel může případně od smlouvy odstoupit.
5. Poskytovatel rozhodne o způsobu vyřízení reklamace ve lhůtě 30 dnů ode dne, kdy mu byla doručena. O tomto bude uživatele informovat emailem.
6. Je-li reklamace shledána oprávněnou, poskytovatel neprodleně zjedná nápravu. Poskytovatel nabízí uživateli tato náhradní plnění (jako práva z vadného plnění): (a.) poskytnutím náhradní služby, nebo (b.) bezplatným prodloužením předplaceného období.     


VIII. VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI

1. Poskytovatel uživateli neodpovídá za jakoukoli přímou či nepřímou újmu či škodu, která uživateli vznikne v souvislosti s používáním služby a v případě porušení povinností ze strany uživatele, zejména pokud se jedná o poskytnutí nesprávných, nepřesných či neúplných údajů o uživateli při objednávce.
2.Poskytovatel dále uživateli neodpovídá za jakoukoliv přímou či nepřímou škodu, která uživateli vznikne v souvislosti s nedoručením dokladů (faktur) či doručením poškozeného či neúplného e-mailu s dokladem.
3.Poskytovatel neodpovídá za znemožnění či omezení služby, užívané uživatelem ,způsobené poruchami provozu sítě Internet, jakož i jinými okolnostmi technické povahy, které poskytovatel není schopen ovlivnit nebo jejichž řešení vyžaduje součinnost třetích stran (např. nedostupnost serveru využívaného poskytovatelem pro chod služby)


IX. SPECIÁLNÍ PODMÍNKY PRO SMLOUVY UZAVŘENÉ S KONCOVÝMI SPOTŘEBITELI

Pokud jste spotřebitel, máte právo se v případě vzniku sporu týkajícího se námi poskytovaných služeb obrátit na Českou obchodní inspekci zde www.coi.cz

a) Obecná ustanovení

1. Spotřebitelem je ten uživatel, který využívá službu pro čistě soukromé účely, nikoliv pro své podnikání či v souvislosti s ním. 
2. V případě, že uživatelem je spotřebitel, jsou vzájemná práva a povinnosti, předcházející uzavření smluvního vztahu a také vzájemná práva a povinnosti ze smlouvy, upravena také příslušnými předpisy na ochranu spotřebitele, zejména zákonem č. 634/1992 Sb., na ochranu spotřebitele, v platném znění, a občanským zákoníkem.
3. Uživatel-spotřebitel výslovně souhlasí s použitím prostředků komunikace na dálku při uzavírání smlouvy. Náklady vzniklé uživateli při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí uživatel sám, přičemž tyto se neliší od základní sazby.
4. Označení služby, popis jejích hlavních vlastností je uveden na webovém rozhraní.Cena za službu je uvedena v ceníku uveřejným na Webovém rozhraní. 
5. Souhlasem s těmito podmínkami uživatel - spotřebitel výslovně prohlašuje, že mu poskytovatelem byly před odesláním objednávky poskytnuty údaje vyžadované §1811 občanského zákoníku, tedy zejména: (a.) že byl seznámen se základními údaji o Poskytovateli, které jsou uvedeny v úvodu těchto obchodních podmínek, (b.) že byl srozumitelně seznámen s nabízenými produkty/službami, jejich popisem, cenou, způsobem platby a plnění, (c) že byl seznámen s faktem, že práva z vadného plnění se řídí zejména úpravou obsaženou vobčanském zákoníku, (d) že smlouvy sPoskytovatelem nejsou uzavírány na dobu neurčitou, (e) že byl seznámen s údaji o funkčnosti digitálního obsahu, včetně technických ochranných opatření a rovněž o součinnosti digitálního obsahu s běžným hardwarem a softwarem.
6. Uživatel-spotřebitel dále souhlasem stěmito podmínkami výslovně prohlašuje, že mu poskytovatelem byly před odesláním objednávky poskytnuty údaje vyžadované §1820 občanského zákoníku, tedy zejména:(a.) že náklady na prostředky komunikace na dálku se neliší od základní sazby, kterou spotřebitel hradí v závislosti na tarifu telekomunikačních služeb, které využívá. Poskytovatel si neúčtuje žádné další poplatky spojené s komunikací na dálku, (b.) že je standardně vyžadována platba před započetím služby, a to vsouladu a podle těchto podmínek, nedohodnou-li se strany jinak, (c.) že cena při prodloužení poskytování služeb je určena dle aktuálního ceníku poskytovatele platného ke dni prodloužení poskytování služeb, (d.) že od smlouvy může spotřebitel odstoupit ve lhůtě 14 dnů od uzavření smlouvy za podmínek stanovených včl. IX část B odst. 1 Podmínek, (e.) že spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy vymezené v § 1837 občanského zákoníku (tedy zejména od smlouvy o poskytování služby, jestliže byla splněna s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení a poskytovatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy). Spotřebitel výslovně sděluje, že dává poskytovateli výslovný souhlas k takovému splnění služby, pokud je takováto služba objednávána, (f.) že  vpřípadě nevyřízení stížností je oprávněn obrátit se na orgán dohledu nebo státního dozoru, tj. zejména na Českou obchodní inspekci.
7. V případě, že dojde mezi uživatelem spotřebitelem a poskytovatelem ke sporu ze smlouvy, který se nepodaří vyřešit smírně, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní vyřešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát –oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, email:adr@coi.cz, web: adr.coi.cz. Spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, Která je zřízena Evropskou komisí na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

b) Odstoupení od smlouvy ze strany uživatele - spotřebitele

1. Uživatel - spotřebitel je oprávněn odstoupit od smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě do14 dnů od jejího uzavření bez jakékoliv sankce. Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy je spotřebitel povinen informovat poskytovatele o odstoupení od smlouvy elektronicky na emailovou adresu poskytovatele  info@geniusmarketing.cz.
2. Formulář pro odstoupení od Smlouvy ke stažení ZDE.
3. Cena za službu bude uživateli vrácena stejným způsobem, jako byla obdržena, a to do 14 dnů od odstoupení od Smlouvy. 


X. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

1. Osobní údaje a citlivé údaje. Osobními údaji se rozumí informace o uživateli, na základě kterých lze uživatele přímo či nepřímo identifikovat. Citlivými údaji se rozumí informace o uživateli, vypovídající o národnostním, rasovém nebo etnickém původu, politických postojí, členství v odborových organizacích, náboženství a filozofickém přesvědčení, odsouzení za trestný čin, zdravotním stavu a sexuálním životě subjektu údajů a genetický údaj subjektu údajů, nebo jakýkoli biometrický údaj, který umožňuje přímou identifikaci nebo autentizaci subjektu údajů.
2.Ochrana osobních údajů. Poskytovatel shromažďuje a uchovává uživatelem zadané osobní údaje prostřednictvím elektronických nosičů informací v zabezpečené databázi. Poskytovatel chrání osobní údaje v maximální možné míře pomocí moderních technologií, které odpovídají stupni technického rozvoje. Poskytovatel prohlašuje, že podnikl veškerá možná, tj. aktuálně známá opatření, aby tyto údaje zabezpečil před neoprávněnými zásahy třetích osob.
3.Poskytovatel nenese odpovědnost za případné neoprávněné zásahy třetích osob,v jejichž důsledku tyto osoby neoprávněně získají přístup k osobním údajům uživatele a/nebo k jeho uživatelskému účtu a/nebo k příslušné databázi poskytovatele, a tyto údaje neoprávněně použijí, využijí, zneužijí nebo je zpřístupní třetím osobám.
4.Omezení nakládání s údaji. Poskytovatel nebude bez předchozího svolení uživatele zpracovávat, sdílet, prodávat ani používat údaje uživatele z jeho osobních údajů uvedených v uživatelském účtu způsobem, který by byl v rozporu s těmito podmínkami.
5.Zpracování osobních údajů. Uživatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že poskytovatel je oprávněn zpracovávat, shromažďovat osobní údaje uživatele za účelem poskytování služby podle těchto podmínek a pro statistické účely.
6.Zasílání obchodních sdělení. Uživatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že poskytovatel bude osobní údaje využívat  účelům tj. k vedení databáze uživatelů webového rozhraní a k nabízení zboží a služeb a zasílání obchodních sdělení všemi elektronickými prostředky, a to po dobu neurčitou. Uživatel má možnost odmítnout zasílání obchodních sdělení vždy pomocí odkazu obsaženého v obchodním sdělení.
7.Souhlas uživatele se zpracováním osobních údajů. Souhlasem s těmito podmínkami uděluje uživatel v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů souhlas se zpracováním osobních údajů poskytnutých při registraci na Webovém rozhraní a/nebo při objednávání služby poskytovateli jako správci za účelem identifikace uživatele při užívání služby. 
8.Uživatel uděluje shora uvedené souhlasy se zpracováním osobních údajů na webovém rozhraní na dobu neurčitou. Osobní údaje mohou být poskytovatelem uchovávány i po skončení poskytování služby či bezplatné služby a/nebo po zrušení uživatelského účtu uživatele, a to za účelem zjednodušení pozdější nové registrace nebo zasílání obchodních sdělení.
9.Zpracovatel. Poskytovatel jako správce je oprávněn pověřit v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů třetí osobu jako zpracovatele osobních údajů.
10.Odvolání souhlasu. Souhlas uživatele se zpracováním osobních údajů dle těchto podmínek je dobrovolný. Uživatel je oprávněn kdykoli po založení uživatelského účtu tento souhlas písemně odvolat na adrese poskytovatele. Po odvolání souhlasu poskytovatel zajistí, aby veškeré údaje uživatele byly z databáze služby a z uživatelského účtu uživatele zlikvidovány a současně zajistí, aby tyto údaje nebyly dále zpracovávány, či šířeny za účelem dalšího poskytování služby. Upozorňujeme, že v případě odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů dojde k částečnému nebo úplnému znepřístupnění služby v tom rozsahu, v jakém je pro využívání služby nutné zpracování osobních údajů.
11.Přístup uživatele k údajům. Uživatel má od okamžiku založení uživatelského účtu právo kdykoliv požádat poskytovatele o informaci o zpracování svých osobních údajů. V takovém případě poskytovatel poskytne uživateli informace v rozsahu stanoveném zákonem o ochraně osobních údajů. Pokud se uživatel domnívá, že poskytovatel zpracovává jeho osobní údaje v rozporu se zákonem na ochranu osobních údajů, má právo požádat poskytovatele nebo zpracovatele o vysvětlení nebo požadovat, aby poskytovatel nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Uživatel je dále oprávněn se obrátit se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů.
12.Poskytnutí osobních údajů. Uživatel bere na vědomí, že poskytovatel může být povinen poskytnout osobní údaje na základě zákona nebo ke splnění své zákonné povinnosti (např. v rámci soudních či správních řízení).
13.Statistická data. Uživatel souhlasí s anonymním užitím a/nebo zveřejněním registračních a statistických údajů poskytovatelem pro rozvoj a provoz služby. Statistické údaje a jejich sestavy nebudou obsahovat osobní údaje takového charakteru, které by mohly na základě jednoho či více těchto údajů přímo či nepřímo identifikovat uživatele nebo které by umožnily jakékoli třetí osobě uživatele kontaktovat.
14.Údaje třetích osob. Poskytovatel upozorňuje, že osobní či jiné údaje třetích osob zadané uživatelem v rámci služby zpracovává výlučně za účelem rozesílání obchodních a jiných sdělení uživatele v rozsahu, v jakém k tomu byl uživatelem (jakosprávcem těchto údajů) pověřen. Ostatní osobní, kontaktní či citlivé údaje třetích osob obsažené v systémech poskytovatele nejsou poskytovatelem jakkoliv zpracovávány. Poskytovatel pouze poskytuje prostor k jejich uložení. Tyto údaje poskytovatel nijak nezpracovává ani s nimi jinak nenakládá. Údaje třetích osob poskytovatel nikdy nevyužívá k obchodním a marketingovým účelům.


XI. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tyto podmínky jsou umístěny na internetových stránkách poskytovatele www.geniusmarketing.cz.

2. Tam, kde Smlouva nebo tyto podmínky vyžadují komunikaci v písemné formě, stačí, je-li zpráva odeslána prostřednictvím emailu nebo jinými prostředky elektronické komunikace, které nevyvolávají pochybnosti o obsahu zprávy a jejich odesílateli.

3. Pokud Uživatel svým zaviněním znemožní, aby mu poskytovatel mohl účinně doručovat písemnosti (zejména tím, že nesdělí poskytovateli aktuální doručovací adresu), jedná se o zmaření doručování (ve smyslu § 570 odst. 1 občanského zákoníku) a má se za to, že písemnost zaslaná na poslední známou doručovací adresu uživatele uživateli řádně došla.

4. Uživatel tímto v souladu se zákonem č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, v platném znění, souhlasí s tím, že poskytovatel je oprávněn zasílat uživateli na emailové adresy uživatele uvedené při registraci (nebo její změně) obchodní sdělení obsahující zejména informace o novinkách služby.

5. Je-li některé ustanovení podmínek neplatné nebo neúčinné nebo nepoužitelné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností nebo nepoužitelností jednoho ustanovení není dotknuta platnost ostatních ustanovení.Změny a doplňky smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

6. Znění podmínek může poskytovatel měnit či doplňovat. Změny podmínek je poskytovatel povinen uživateli oznámit e-mailem na adresu uvedenou v uživatelském účtu nejméně 30 dní před tím, než změna nabude účinnosti. Uživatel je oprávněn ve lhůtě 10 dnů od obdržení oznámení o změně Podmínek písemně vypovědět z tohoto důvodu smlouvu, přičemž výpovědní doba činí 1 měsíc a počíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byla výpověď smlouvy doručena pPoskytovateli. Pokud uživatel smlouvu ve stanovené lhůtě nevypoví, platí, že se změnou podmínek souhlasí. Práva a povinnosti stran se řídí vždy tím zněním obchodních podmínek, za jehož účinnosti vznikly.

7. Toto aktuální znění podmínek je platné a účinné od 1. 5. 2017 a nahrazuje v plném rozsahu dřívější znění obchodních podmínek.

Genius Marketing - geniální start na internetu

 
info@geniusmarketing.cz